แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 28 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 75 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 151 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 81 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 94 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 165 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 115 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 205 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 155 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 243 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 149 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 118 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 120 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 126 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 113 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 117 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 113 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 108 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 114 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 132 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 263 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 106 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 111 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 119 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 123 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 143 

 

Preset Colors