กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

iTem เรื่อง รายละเอียด อ่าน
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561
  ปีงบประมาณ 2562   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 33 
  ปีงบประมาณ 2560   กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2560 91 
  ปีงบประมาณ 2559   กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2559 56 
  ปีงบประมาณ 2557   กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2557 55 
  ปีงบประมาณ 2556   กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2556 51 
  ปีงบประมาณ 2555   กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2555 60 

 

Preset Colors