แบบฟอร์ม รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2557

 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558

 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 

 แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล

 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน

 ายละเอียดค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
(คำอธิบายและตัวอย่าง การตอบหารือ ตอนที่ 3)

 

 

 

 การรับสมัครงาน/การโอน/การย้าย  ของกรมสุขภาพจิต

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
 มาตรการประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบฐานข้อมูล


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต  

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000

โทร 02-5908447 ,02-5908136

โทรสาร 02-1495544  

e-mail : audit_8447@yahoo.co.th 

e-mail : auditdmh@gmail.com