ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >> รายละเอียด

 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559

 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2557

 แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล

 

 

 กระบวนงานที่ 1 : กระบวนงานตรวจสอบภายใน

 กระบวนงานที่ 2 : กระบวนงานการประเมินผล และการจัดทำรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

 

 

 

File แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559

 

สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน

>แบบปย.1

>แบบปย.2

>แบบปส.

>แบบปอ.1

>แบบปอ.2

>แบบปอ.3

 

สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง

>แบบปย.1

>แบบปย.2

 

 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน

 ายละเอียดค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
(คำอธิบายและตัวอย่าง การตอบหารือ ตอนที่ 3)

   

 การรับสมัครงาน/การโอน/การย้าย  ของกรมสุขภาพจิต

   

 

 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
 มาตรการประหยัดพลังงาน

 

 

 ถาม-ตอบ ค่ารักษาพยาบาล

  ถาม-ตอบ ค่าการศึกษาบุตร

  ถาม-ตอบ ค่าเช่าบ้าน

  ถาม-ตอบ ค่าตอบแทน

  ถาม-ตอบ การเงิน

  ถาม-ตอบ พัสดุ

  ถาม-ตอบ ค่าขนย้าย

 

 !! ด้านการเงิน

 !! ด้านพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบฐานข้อมูล


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต  

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000

โทร 02-5908447 ,02-5908136

โทรสาร 02-1495544  

e-mail : auditdmh@gmail.com

e-mail : audit_8447@yahoo.co.th