Main Menu

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


การเบิกจ่ายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 09:05 น.

ปี 2553

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553


หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว31 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

 

ปี 2552

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว114 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านราชการ

 

ปี 2550

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว318 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
เรือง ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทำขวัญและพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ 2550

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว241 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้เช็ค

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว4 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษ พ.ศ 2549

 

พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

ปี 2549

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว80 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ 2549

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว205 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
เรือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2549

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2549

 

ปี 2548

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว102 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

 

ปี 2547

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว137 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เพื่อใช้ในวันสำคัญต่างๆ

 

ปี 2543

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว112 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2543
เรือง ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 09:54 น.
 

เข้าสู่ระบบ INTRANETระดับความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ของเรา