หน่วยงาน  กลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์กลาง 02-5908447  โทรสาร  02-1495544

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน      
นางอุบล  บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 02-5892832 ภายใน  55832
นางสาวอรอนงค์  มหกตติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 02-5908447 ภายใน  55447
นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 02-1495588 ภ่ายใน  55588
นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์พา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-5908024 ภายใน  55024
นางสาวกุลธิดา  หรือเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-5908024 ภายใน  55024
นายจักรกฤษ  ทศจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-5908021 ภายใน  55021
       
ฝ่ายบริหารทั่วไป      
นางดุษณี  ธนปุณยนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02-5908136 ภายใน  55136
นางสาวธนิษฐา  บุญเกิด นักจัดการงานทั่วไป 02-5908023 ภายใน  55023
       

 

ระบบฐานข้อมูล


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต  

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000

โทร 02-5908447 ,02-5908136

โทรสาร 02-1495544  

e-mail : auditdmh@gmail.com

e-mail : audit_8447@yahoo.co.th