Main Menu

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


หนังสือเวียน GFMIS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2014 เวลา 12:57 น.

ปี 2556

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว345  ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกาณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS WEB ONLINE

 

ปี 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว455 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบประมาณระดับกระทรวงในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว450 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว436 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว417  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
เรื่อง คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว403  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555
เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online


หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว113 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555  
เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที กค 0409.3/ว381 ลงวันที่ 25 กันยนยน 2555
เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว368 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว369 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
เรื่อง คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว373 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว104 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว365 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555
เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online  สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว362 ลงวันที่ 13 กันยนยน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว100 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว345 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0409.3/ว343 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2555


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว335  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว325 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
เรื่อง การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว321 ลงวันที่  27 สิงหาคม 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว319 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (USER) ในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว312 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว292 ลงวันที่  30  กรกฎาคม 2555
เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว280 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชี แยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว266  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว218 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 ในระบบ GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว212  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ ใน GFMIS


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว173  ลงวันที่  10  พฤษภาคม 2555
เรื่อง สิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว155  ลงวันที่ 25 เมษายน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว152 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 08:39 น.
 

เข้าสู่ระบบ INTRANETระดับความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ของเรา