Main Menu

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


ค่าเช่าบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2014 เวลา 12:49 น.

ปี 2556

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว392 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556
เรือง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

 

ปี 2553

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2552

 

ปี 2552

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552

 

ปี 2551

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 4022.3/ว106 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ 2551

 

ปี 2550

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

ปี 2549

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว19 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

 

ปี 2547

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว7 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ 2547

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 09:01 น.
 

เข้าสู่ระบบ INTRANETระดับความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ของเรา