โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต  

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000

โทร 02-5908447  โทรสาร 02-1495544  

e-mail : audit_8447@yahoo.co.th 

e-mail : auditdmh@gmail.com

กระดานสนทนา