ปีงบประมาณ 2558

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับเดือนมีนาคม 2558)

 

ปีงบประมาณ 2557

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับเดือนมีนาคม 2557) แนบหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว34 ลว. 31 มีนาคม 2557

 

ปีงบประมาณ 2556

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) แนบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว82 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2556

แก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แนบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว80 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556

แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แนบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว71 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์  2556)

 

ปีงบประมาณ 2554

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ (มีนาคม 2554)

ระบบฐานข้อมูล


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต  

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000

โทร 02-5908447 ,02-5908136

โทรสาร 02-1495544  

e-mail : auditdmh@gmail.com

e-mail : audit_8447@yahoo.co.th