แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 14 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 15 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 40 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 39 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 41 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 60 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 64 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 149 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 81 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 63 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 64 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 65 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 55 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 60 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 62 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 57 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 61 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 72 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 59 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 53 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 57 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 68 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 63 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 87 

 

Preset Colors