ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาและดาส์วโหลด เอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

มาตรการ ข้อบังคับ

ค้นหาและดาส์วโหลด เอกสารเกี่ยวกับมาตรการ ข้อบังคับกรมสุขภาพจิต ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

คู่มือการปฏิบัติงาน

ค้นหาและดาส์วโหลดคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

 

Google Custom Search

ระบบควบคุมภายใน

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปย. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปปส. สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน

Read more

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

Read more

Preset Colors