• สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

  • ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

  • ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที สุขภาพร่างกายแข็งแรง

  • ป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์

  • กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมน้อมถวายความอาลัย

ระบบฐานข้อมูล


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต  

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000

โทร 02-5908447 ,02-5908136

โทรสาร 02-1495544  

e-mail : auditdmh@gmail.com

e-mail : audit_8447@yahoo.co.th 

แผนที่